27 de Decembro de 2017

A entrada en vigor da nova lei de contratos do sector público

A Lei 9/2017, do 8 de novembro, de Contratos do Sector Público, pola que se transponen ao ordenamento xurídico español as Directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014, foi publicada no B.Ou.E. con data o 9 de novembro de 2017.

De acordo coa súa Disposición final décimo sexta, entrará en vigor o 9 de marzo de 2018, coas excepcións previstas no propio texto.

A regulación da LCSP inclúe disposicións de gran transcendencia para os Centros Especiais de Emprego e, que expoñemos.

 • DEFINICIÓN DOS CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL. Define o que se entende por CEE de iniciativa social, definición baseada, sobre todo, na ausencia de ánimo de lucro e a reinversión dos seus beneficios no CEE. En segundo lugar, a definición non é só a efectos de contratación pública, senón que, que se modifica a Lei Xeral de Dereitos das Persoas con Discapacidade e a súa Inclusión Social.
  Dende Cegasal apostamos pola diferenciación de centros dende os nosos inicios polo que se trata dunha boa nova.
 • RESERVA DE LICITACIÓNS PARA CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL E EMPRESAS DE INSERCIÓN.
  A Disposición Adicional Cuarta da LCSP establece que mediante Acordo do Consello de Ministros ou do órgano competente no ámbito das Comunidades Autónomas e das Entidades Locais, fixaranse porcentaxes mínimas de reserva do dereito para participar nos procedementos de adxudicación de determinados contratos ou de determinados lotes dos mesmos a Centros Especiais de Emprego de iniciativa social e a empresas de inserción. A reserva non é potestativa, senón que vincula ás administracións para efectuala.
  Nos procedementos de contratación nos que se aplique esta reserva, non será esixible a garantía definitiva a que se refire o artigo 107 da LCSP (5% do prezo IVE excluído), salvo nos casos en que, por motivos excepcionais, se considere necesario e ha de estar xustificado.
 • PROHIBICIÓNS DE CONTRATAR. O artigo 71 da LCSP, regula, entre as prohibicións de contratar, as seguintes circunstancias, que afectan a calquera entidade reforzando así xa as existentes prohibicións de contratar que carecían de eficacia.
  A acreditación do cumprimento da cota de reserva do 2% para persoas con discapacidade farase mediante a presentación dunha declaración responsable. Con todo, a LCSP prevé que, mediante Real Decreto, poderase establecer unha forma alternativa de acreditación, mediante certificación do órgano administrativo correspondente.
 • ACCESIBILIDADE E DESEÑO PARA TODAS AS  PERSOAS O artigo 126 da LCSP, referente ás prescricións técnicas, establece que en toda contratación destinada a ser utilizada por persoas físicas, as prescricións técnicas redactaranse, salvo en casos debidamente xustificados, tendo en conta a Convención das Nacións Unidas sobre os dereitos das persoas con discapacidade, e os criterios de accesibilidade universal e de deseño universal ou deseño para todas as persoas. Ademais a Disposición Adicional Décimo oitava regula que a determinación dos medios de comunicación admisibles, o deseño dos elementos instrumentais e a implantación dos trámites procedimentales, deberán realizarse tendo en conta criterios de accesibilidade universal e de deseño universal ou deseño para todas as persoas.
 • INFORMACIÓN SOBRE A OBRIGACIÓN DE CONTRATAR PERSOAS CON DISCAPACIDADE. O artigo 129 da LCSP prevé que o órgano de contratación poderá sinalar no prego o organismo onde os licitadores poidan obter a información pertinente sobre a inserción das persoas con discapacidade, e á obrigación de contratar a un número ou porcentaxe específico de persoas con discapacidade, que serán aplicables aos traballos efectuados na obra ou aos servizos prestados durante a execución do contrato.
 • SUBROGACIÓN DE TRABALLADORES CON DISCAPACIDADE. Segundo o artigo 130.2 da LCSP, cando a empresa que viñese prestando o servizo que se adxudica fose un Centro Especial de Emprego, a empresa adxudicataria terá a obrigación de subrogarse como empleador de todas as persoas con discapacidade que viñesen desenvolvendo a súa actividade no devandito servizo.
 •  CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN DO CONTRATO. O artigo 145 da LCSP vén superar o criterio do menor prezo e establece que a adxudicación dos contratos realizarase utilizando unha pluralidade de criterios de adxudicación, en base á mellor relación calidade prezo. A mellor relación calidade prezo avaliarase con arranxo a criterios económicos e cualitativos. Entre os criterios cualitativos poderanse incluír aspectos sociais, vinculados ao obxecto do contrato, que poderán ser, entre outros, os seguintes: A accesibilidade, o deseño universal ou deseño para todas as persoas usuarias.

  CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DO CONTRATO O Artigo 202 permite aos órganos de contratación establecer condicións especiais de execución do contrato, vinculadas ao seu obxecto, que non sexan directa ou indirectamente discriminatorias, sexan compatibles co dereito comunitario e indíquense no anuncio de licitación e nos pregos. Estas condicións poderán referirse, a consideracións de tipo social.

Categorías

Os comentarios están pechados.