Boletíns

Nome
E-mail

Leín e acepto a política de privacidade

De conformidade co establecido na normativa vixente en Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos serán incorporados ao sistema de tratamento de titularidade de CEGASAL con CIF G15616287 e domicilio social sito en RÚA MODESTO BROCOS, 7 BAIXO 15704, SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), coa finalidade de atender as súas consultas e remitirlle información relacionada que poida ser do seu interese. En cumprimento coa normativa vixente, CEGASAL informa que os datos serán conservados durante o prazo estritamente necesario para cumprir cos preceptos mencionados con anterioridade.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o seu consentimento para utilizalos para as finalidades mencionadas.

CEGASAL informa que procederá a tratar os datos de maneira lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta e actualizada. É por iso que CEGASAL comprométese a adoptar todas as medidas razoables para que estes suprímanse ou rectifiquen sen dilación cando sexan inexactos.

De acordo cos dereitos que lle confire o a normativa vixente en protección de datos poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, limitación de tratamento, supresión, portabilidade e oposición ao tratamento dos seus datos de carácter persoal así como do consentimento prestado para o tratamento dos mesmos, dirixindo a súa petición á dirección postal indicada máis arriba ou ao correo electrónico info@cegasal.com.

Á súa vez, informámoslle que pode contactar co Delegado de Protección de Datos de CEGASAL, dirixíndose por escrito á dirección de correo dpo.cliente@conversia.es ou ao teléfono 902877192.

Poderá dirixirse á Autoridade de Control competente para presentar a reclamación que considere oportuna.

Con envío do formulario de recollida de datos vostede acepta a política de privacidade de CEGASAL.