Órganos de goberno

Asemblea Xeral

A Asemblea xeral integrada por todos os socios da entidade, como máximo órgano de goberno.

Xunta Directiva

A Xunta Directiva encargada da dirección, goberno e administración da organización está integrada actualmente polas seguintes persoas.

Jose Antonio Vázquez Freire

Presidente

José Antonio Vázquez Freire

Vicepresidente

Manuel Santos Lamas

Vicepresidenta 2

Menchu Iglesias Rey

Secretario

Esther Blanco Araujo

Tesoureiro

Silvia Alende Fandiño

 Vogais

Bernaldo José Fernández Requeixo
Rosa Gutierrez Mougan
Herminio Martinez Lago

Iganacio Rodriguez Saez

 Órgano de control e supervisión

Contamos cun Órgano de control e supervisión integrado polas principais organizacións sindicais e entidades promotoras dos centros especiais de emprego de iniciativa social, que de modo aberto participan nos aspectos que afecten ás iniciativas de economía social ou ao emprego de persoas con discapacidade.