Medidas alternativas e a cota de reserva 2% en favor de traballadores/as con discapacidade

Información xeral

As empresas públicas e privadas que teñan contratadas 50 ou máis persoas traballadoras no seu cadro de persoal, deben cumprir a cota de reserva en favor de persoas con discapacidade prevista dende a LISMI no ano 1982 e agora recollido no artigo 42 do REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

Isto supón que o 2% do persoal total (con independencia dos centros de traballo que teña a empresa ou o tipo de relación laboral que os vincula) terán que ser persoas con discapacidade. Inclúense no cómputo a aquelas persoas contratadas a través de contratos de posta a disposición.

Nalgúns casos (si se obtén a declaración de excepcionalidade), as contratacións poden ser suplidas si se adopta algunha medida alternativa.

 

As Medidas Alternativas

 1. Contrato mercantil ou civil cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO (ou traballador/a autónomo/a con discapacidade), para a subministración de material ou servizos, por importe de 3 veces o IPREM anual por cada traballador/a con discapacidade deixado/a de contratar por debaixo do 2%.
 2. Doazón ou accións de patrocinio de carácter monetario a favor de ASOCIACIÓNS O FUNDACIÓNS DE UTILIDADE PÚBLICA, por importe anual mínimo de 1,5 veces o IPREM por cada persoa traballadora con discapacidade deixada de contratar por debaixo do 2%.
 3. Constituír un ENCLAVE LABORAL cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO, por importe anual mínimo do contrato de 3 veces o IPREM anual por cada traballador/a con discapacidade deixado/a de contratar por debaixo da cota de reserva.

Pasos a seguir:

Supostos para quedar exentos do cumprimento da cota de reserva:

 • A través de acordos recollidos na negociación colectiva sectorial.
 • Por opción voluntaria do empresariado se concorre a nota de excepcionalidade.

 

A Declaración de excepcionalidade

Cando concorre a nota de excepcionalidade e modo de acreditala.

 • Por imposibilidade de que os Servizos Públicos de emprego competentes ou axencias de colocación, poidan atender a oferta de emprego presentada polo empresario tras efectuar todas as xestións de intermediación necesarias pero ou non existen demandantes de emprego con discapacidade inscritos na devandita ocupación ou, existindo, estes acrediten non estar interesado nas condicións de traballo ofrecidas na oferta.
 • Exista e acredítese pola empresa obrigada, cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar traballadores/as con discapacidade no equipo da empresa.

Os Servizos Públicos de emprego poderán esixir á empresa, que achegue certificacións ou informes de entidades públicas ou privadas de recoñecida capacidade, distintas da empresa solicitante.

 

Como se solicitan

As empresas presentarán unha solicitude conxunta da declaración de excepcionalidade e a medida elixida aos Servizos Públicos de emprego competentes, con carácter previo á adopción das medidas alternativas, que se resolverá na mesma resolución administrativa no prazo de dous meses dende a data de presentación da solicitude; en caso de silencio administrativo, será positivo.

A declaración de excepcionalidade obtida terá unha validez de tres anos, tras os cales as empresas que aínda teñan obriga de cumprir a cota de reserva, deberán solicitar unha nova declaración.

Na elección da medida, terase que expresar:

 • No caso de optar polas medidas alternativas 1 e 2:
  – O contratista.
  – Obxecto do contrato.
  – N.º de persoas traballadoras con discapacidade aos que equivale a contratación.
  – Importe da medida.
  – Duración da medida.
 • No caso de optar pola medida alternativa 3:
  – Identificar a fundación ou asociación de utilidade pública destinataria.
  – N.º de contratos con traballadores/as con discapacidade aos que se vaia substituír.
  – Importe da medida.
 • No caso de optar por un enclave laboral:
  – Datos identificativos do centro especial de emprego co cal se subscribirá o contrato.
  – N.º de traballadores/as con discapacidade do enclave laboral.
  – N.º de persoas traballadoras con discapacidade deixadas de contratar por debaixo da cota do 2% aos que equivalen.

 

Regras para o cómputo da cota 2%

 1. O período de referencia para o devandito cálculo serán os 12 meses inmediatamente anteriores, dos cales obterase a media de persoas traballadoras empregadas incluídas as contratadas a tempo parcial, en todos os centros de traballo da empresa.
 2. Os traballadores/as vinculados/as por contratos de duración determinada por tempo superior ao ano, anotaranse como traballadores/as fixos de equipo.
 3. O persoal contratado por tempo igual ou inferior ao ano, compútase segundo os días traballados no período de referencia. Cada 200 días ou fracción computaranse como unha persoa traballadora fixa máis.

Cando o cociente que resulte de dividir por 200 o número de días traballados no citado período de referencia sexa superior ao número de persoas traballadoras que se computan, terase en conta como máximo, o total destas persoas traballadoras.

Para os efectos do cómputo dos 200 días traballados, contabilizaranse tanto os días efectivamente traballados coma os de descanso semanal, días festivos e vacacións anuais.

Consideración de persoas con discapacidade e acreditación do grao de discapacidade.

 • Persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% recoñecido polos Equipos de Valoración e Orientación (EVO)
 • De acordo co artigo 1.2. da Lei 51/2003, do 2 de decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade, considéranse afectadas por un grao de discapacidade igual ou superior ao 33%, as persoas pensionistas da Seguridade social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente en grao de total, absoluta e grande invalidez e as persoas pensionistas de clases pasivas que teñan unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

En ambos os dous casos, a acreditación do grao de grao de discapacidade realizarase conforme ao previsto no Real Decreto 1414/2006, do 1 de decembro, polo que se determina a consideración de persoa con discapacidade para os efectos da Lei 51/2003, do 2 de decembro de igualdade de oportunidades, non discriminación e accesibilidade universal das persoas con discapacidade.

 

Notas:

IPREM ANUAL 2017: 6.454,03 euros

ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS DE UTILIDADE PÚBLICA: O seu obxecto social deberá ser, entre outros, a formación profesional, a inserción laboral ou a creación de emprego a favor das persoas con discapacidade, incluídas as accións destinadas a proxectos dirixidos ao desenvolvemento do deporte paralímpico.