COMO ASOCIARSE?

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

 

Se eres un centros especial de emprego de iniciativa social debes presentar:

  1. Solicitude mediante escrito dirixido ao Presidente da Xunta Directiva da CEGASAL
  2. Copia dos Estatutos da Entidade solicitante debidamente rexistrados.
  3. Acreditar a Condición e a cualificación de Centro Especial de Emprego, de acordo coa normativa vixente en cada momento. (Certificado da cualificación de CEE emitida pola Comunidade Autónoma, xunto con copia dos Estatutos do Centro Especial de Emprego debidamente rexistrados, xa sexa Rexistro do Ministerio do Interior, Rexistro de Asociacións, Rexistro Mercantil, #etc…)
  4. Certificación do Acordo de integración tomado polo órgano de goberno do solicitante, con mención expresa da representación da persoa que asine a solicitude.

 

Procedemento de admisión

  1. Recepción da Solicitude e comprobación de que cumpre as condicións para ser membro e achega a solicitude debidamente cumprimentada e a documentación correspondente para iso.
  2. A Xunta aceptará ou denegará a incorporación no prazo máximo de dous meses, desde a recepción da solicitude, baseándose a súa decisión no estrito cumprimento dos requisitos estatutariamente establecidos. Se no prazo establecido non se houbese resolvido, entenderase admitida a solicitude, a salvo de posterior ratificación por Asemblea Xeral.
  3. Posteriormente ratificaranse en Asemblea Xeral.
  4. Se a solicitude fose denegada o solicitante terá dereito a presentar recurso ante o mesmo órgano que denegou a solicitude (Xunta Directiva) e no caso de que este sexa desestimado, terá dereito a presentar recurso á Asemblea Xeral. O prazo para a interposición destes recursos será de dez días hábiles desde a data de denegación.