CUOTA E MEDIDAS ALTERNATIVAS

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

MEDIDAS ALTERNATIVAS E A CUOTA DE RESERVA 2% EN FAVOR DE TRABALLADORES/AS CON DISCAPACIDADE

Información xeral

As empresas públicas e privadas que teñan en persoal 50 ou máis persoas traballadoras contratadas, deben cumprir a cota de reserva en favor de persoas con discapacidade prevista desde a  LISMI no ano 1982 e agora recollida no artigo 42 do REAL DECRETO LEXISLATIVO 1/2013, do 29 de novembro, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Xeral de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

Isto supón que o 2% do persoal total (con independencia dos centros de traballo que teña a empresa ou o tipo de relación laboral que os vincula) terán que ser persoas con discapacidade. Inclúense no cómputo a aquelas persoas que están contratadas a través de contratos de posta a disposición.

Nalgúns casos (se se consegue a declaración de excepcionalidade), as contratacións poden ser suplidas se se adopta algunha das medidas alternativas.

 

As medidas alternativas

1. Contrato mercantil ou civil cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO (ou traballador/a autónomo con discapacidade), para a subministración de material ou servizos, por importe de 3 veces o IPREM anual (7.200 €) por cada traballador/a con discapacidade deixado de contratar por baixo do 2%.

2. Doazón ou accións de patrocinio de carácter monetario a favor de ASOCIACIÓNS Ou FUNDACIÓNS DE UTILIDADE PÚBLICA, por importe anual mínimo de 1,5 veces o IPREM por cada traballador/a con discapacidade deixado de contratar por baixo do 2%.

3. Constituír un ENCLAVE LABORAL cun CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO, por importe anual mínimo do contrato de 3 veces o IPREM anual (7.200 €) por cada traballador/a con discapacidade deixado de contratar por baixo da cota de reserva.

 

Pasos a seguir

Os supostos para quedar exentos do cumprimento da cota de reserva:

· A través de acordos recolleitos na negociación colectiva sectorial.
· Por opción voluntaria do empresariado se concorre a nota de excepcionalidade.

 

A Declaración de excepcionalidade

Cando concorre a nota de excepcionalidade e modo de acreditala.

  • Por imposibilidade de que os Servizos Públicos de emprego competentes, ou axencias de colocación, poidan atender a oferta de emprego presentada polo empresario tras efectuar todas as xestións de intermediación necesarias pero ou non existen demandantes de emprego con discapacidade inscritos na devandita ocupación ou, existindo, estes acrediten non estar interesados nas condicións de traballo ofrecidas na oferta.
  • Exista e acredítese pola empresa obrigada, cuestións de carácter produtivo, organizativo, técnico ou económico que motiven especial dificultade para incorporar traballadores/ as con discapacidade no persoal da empresa.

 

Os Servizos Públicos de emprego poderán esixir á empresa, que achegue certificacións ou informes de entidades públicas ou privadas de recoñecida capacidade, distintas da empresa solicitante.

 

Como se solicitan

As empresas presentarán unha solicitude conxunta da declaración de excepcionalidade e a medida elixida aos Servizos Públicos de emprego competentes, con carácter previo á adopción das medidas alternativas, que se resolverá na mesma resolución administrativa no prazo de dous meses desde a data de presentación da solicitude; en caso de silencio administrativo, será positivo.

A declaración de excepcionalidade obtida terá unha validez de tres anos, tras os cales as empresas que aínda teñan obrigación de cumprir a cota de reserva, deberán solicitar unha nova declaración.

Na elección da medida, terase que expresar:

– No caso de optar polas medidas alternativas 1 e 2:

· O contratista.
· Obxecto do contrato.
· Nº de traballadores/ as con discapacidade aos que equivale a contratación.
· Importe da medida.
· Duración da medida.

 

– No caso de optar pola medida alternativa 3:

· Identificar a fundación ou asociación de utilidade pública destinataria.
· Nº de contratos con traballadores/ as con discapacidade aos que se vaia a substituír.
· Importe da medida.

 

– No caso de optar por un enclave laboral:

· Datos identificativos do centro especial de emprego co cal se subscribirá o contrato.
· Nº de traballadores/ as con discapacidade do enclave laboral.
· Nº de traballadores/ as con discapacidade deixados de contratar por baixo da cota do 2% aos que equivalen.

 

Regras para o cómputo da cuota 2%

– O período de referencia para o devandito cálculo serán os 12 meses inmediatamente anteriores, dos cales se obterá a media de traballadores/ as empregados/ as incluídos os/as contratados/ as a tempo parcial, en todos os centros de traballo da empresa.

– Os traballadores/ as vinculados/ as por contratos de duración determinada por tempo superior ao ano, anotaranse como traballadores/ as fixos/ as de persoal.

– O persoal contratado por tempo igual ou inferior ao ano compútase segundo os días traballados no período de referencia. Cada 200 días ou fracción computaranse como un traballador/a fixo/a máis.

Cando o  cociente que resulte de dividir por 200 o número de días traballados no citado período de referencia sexa superior ao número de traballadores/ as que se computan, terase en conta como máximo, o total destes/ as traballadores/ as.

A efectos do cómputo dos 200 días traballados, contabilizaranse tanto os días efectivamente traballados como os de descanso semanal, días festivos e vacacións anuais.

** Consulta o Criterio Técnico da Inspección de Traballo para coñecer detalles sobre o cómputo da cota: https://www.mites.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_98_2016.pdf

Consideración de persoas con discapacidade e acreditación do grao de grao de discapacidade

· Persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33% recoñecido polos Equipos de Valoración e Orientación (EVO)

.  Para determinados ámbitos expresamente identificados na lexislación específica sectorial, poden considerarase que presentan unha
discapacidade en grao igual ou superior ao 33% as persoas pensionistas da Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de
incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez, e aos pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida
unha pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente para o servizo, en virtude do previsto no artigo 4.2 do Real decreto
lexislativo 1/2013, de 29 de novembro que aproba o texto refundido da Lei de dereitos das persoas con discapacidade e da súa inclusión social.

Non obstante, dita equiparación a raíz do criterio xurisprudencial do Tribunal Supremo (STS 992/2018; 994/2018), e da sentencia do TSXG
de 21 de novembro de 2019, non se ostenta automaticamente a todos os efectos, xa que o Real Decreto Lexislativo excedeuse na súa
refundición ao modifi car os termos recollidos nas leis refundidas. Isto conleva que as persoas pensionistas terán que ser valoradas conforme
aos criterios técnicos unifi cados de valoración da discapacidade, para alcanzar o grao de discapacidade que lle corresponda.

 


Notas

IPREM 2023:  7.200 € /ano

ASOCIACIÓNS E FUNDACIÓNS DE UTILIDADE PÚBLICA: O seu obxecto social deberá ser, entre outros, a formación profesional, a inserción laboral ou a creación de emprego a favor das persoas con discapacidade, incluídas as accións destinadas a proxectos dirixidos ao desenvolvemento do deporte  paralímpico.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar