EMPREGO CON APOIO

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar

Está regulado polo Real Decreto 870/2007, do 2 de xullo, polo que se regula o programa de emprego con apoio como medida de fomento do emprego de persoas con discapacidade no mercado ordinario de traballo. 

É o conxunto de accións de orientación e acompañamento individualizado no posto de traballo, que teñen por obxecto facilitar a adaptación social e laboral de traballadores con discapacidade con especiais dificultades de inserción laboral en empresas do mercado ordinario de traballo, e en condicións similares ao resto dos traballadores que desempeñan postos equivalentes.

 

Destinatarios finais

Poderán beneficiarse do emprego con apoio os traballadores con discapacidade, inscritos nos Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados, ou contratados por Centros Especiais de Emprego, que se atopen nalgún dos seguintes supostos:

  • Persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.
  • Persoas con discapacidade física ou sensorial cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 65%.
  • Persoas xordas e con discapacidade auditiva, cun grao de discapacidade recoñecido igual ou superior ao 33%.
  • Persoas con capacidade intelectual límite segundo defínense no artigo 2 do Real Decreto 368/2021, do 25 de maio. (Persoas rexistradas en Servizos Públicos de Emprego como demandantes de emprego non ocupados que acrediten oficialmente, segundo baremos vixentes de valoración da situación de discapacidade, polo menos un 20% de discapacidade intelectual e que non alcancen o 33%)

No caso de que o traballador con discapacidade que é contratado procedese do persoal dun Centro Especial de Emprego, pasará á situación de excedencia voluntaria no CEE.

 

Promotores

Poderán promover proxectos de emprego con apoio:

  • Asociacións, fundacións e outras entidades sen ánimo de lucro. Terán que subscribir un convenio de colaboración coa empresa que vai contratar aos traballadores con discapacidade aos que se lles vai a prestar o emprego con apoio.
  • Centros Especiais de Emprego. Terán que realizar un convenio de colaboración coa empresa que vai contratar a traballadores con discapacidade procedentes do persoal do mesmo centro ou doutros centros especiais de emprego.
  • Empresas do mercado ordinario de traballo, incluídos os traballadores autónomos. Cando contraten a traballadores con discapacidade sempre que conten no seu persoal con preparadores laborais especializados.

As accións de emprego con apoio, terán unha duración entre 6 meses e 1 ano, prorrogable ata outro ano máis. Con todo, no caso de persoas con parálise cerebral, persoas con enfermidade mental ou persoas con discapacidade intelectual cun grao de discapacidade recoñecida igual ou superior ao 33%, o prazo máximo de 2 anos poderá ampliarse ata 6 meses máis.

 

Por algún motivo no se a completado la carga del separador, pincha el botón recargar para intentarlo de nuevo.

Recargar